PRIVACY-BESCHERMINGSBELEID

Artikel 1. Persoonsgegevens
a. Voor Nuova Fiat 500 Club Olanda is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Nuova Fiat 500 Club Olanda volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. Nuova Fiat 500 Club Olanda gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
c. Nuova Fiat 500 Club Olanda verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene een lidmaatschap heeft afgesloten of deelneemt aan een evenement via de website
d. Nuova Fiat 500 Club Olanda verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. e-mailadres;
c. telefoonnummer;
d. postcode, adres, huisnummer en woonplaats;
e. kenteken.
e. Nuova Fiat 500 Club Olanda verwerkt EU persoonsgegevens niet buiten de EU.

Artikel 2. Grondslag en doeleinden van de verwerking
a. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van het lidmaatschap.
b. Nuova Fiat 500 Club Olanda verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het tot stand komen van het lidmaatschap/evenement deelname;
c. om het evenement uit te kunnen voeren;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. punt b of c hierboven;
e. om te voldoen aan administratieve plichten.
c. De verstrekking van de in artikel 1.4 genoemde persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan het lidmaatschap en deelname aan evenementen niet tot stand komen.
d. Nuova Fiat 500 Club Olanda zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 2.b, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
e. Nuova Fiat 500 Club Olanda verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de genoemde doeleinden. Nuova Fiat 500 Club Olanda streeft naar minimale gegevensverwerking.
f. Nuova Fiat 500 Club Olanda zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 3. Wissen van persoonsgegevens
a. Nuova Fiat 500 Club Olanda zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit haar systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn, en dit aan Nuova Fiat 500 Club Olanda is bekendgemaakt door belanghebbenden.
b. Nuova Fiat 500 Club Olanda is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
a. Nuova Fiat 500 Club Olanda zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet aan derden verstrekken tenzij:
i. Nuova Fiat 500 Club Olanda daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
ii. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
iii. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
iv. de doorgifte geschiedt aan een door Nuova Fiat 500 Club Olanda voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Nuova Fiat 500 Club Olanda een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
b. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 5. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
a. Op verzoek verleent Nuova Fiat 500 Club Olanda aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Nuova Fiat 500 Club Olanda van hem bijhoudt en verstrekt Nuova Fiat 500 Club Olanda de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
b. Nuova Fiat 500 Club Olanda biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Nuova Fiat 500 Club Olanda van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
c. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Nuova Fiat 500 Club Olanda worden ingediend, zie artikel 8.a van dit privacy beleid voor de contactgegevens van Nuova Fiat 500 Club Olanda. Nuova Fiat 500 Club Olanda reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 6. Bezwaar
a. De betrokkene kan bij Nuova Fiat 500 Club Olanda bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Nuova Fiat 500 Club Olanda het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Nuova Fiat 500 Club Olanda met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Nuova Fiat 500 Club Olanda bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 7. Recht van beperking
a. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Nuova Fiat 500 Club Olanda verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 8. Contact
a. Voor vragen over de wijze waarop Nuova Fiat 500 Club Olanda persoonsgegevens verwerkt, het intrekking van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Nuova Fiat 500 Club Olanda van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Nuova Fiat 500 Club Olanda. Contactgegevens Nuova Fiat 500 Club Olanda: Nuova Fiat 500 Club Olanda Adres: Bloemkamp 13 Postcode/plaats: 3751JK Bunschoten-Spakenburg e-mailadres: clubnuova500@gmail.com
b. Indien Nuova Fiat 500 Club Olanda op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Nuova Fiat 500 Club Olanda de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 9. Beveiligingsmaatregelen
a. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Nuova Fiat 500 Club Olanda verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

Artikel 10. Wijzigingen
a. Nuova Fiat 500 Club Olanda behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Artikel 11. Datalek
a. Indien zich bij Nuova Fiat 500 Club Olanda een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Nuova Fiat 500
Club Olanda daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
b. Indien er sprake is van een datalek bij Nuova Fiat 500 Club Olanda dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Nuova Fiat 500 Club Olanda de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 12. Klacht indienen
a. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Nuova Fiat 500 Club Olanda niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de AVG, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.